Kapitalt

Mangelen på psykologisk kapital truer digitalisering

Pål Voss

Psykologisk kapital kjennetegnes av ressursene håp, mestringstro, optimisme og robustheten som vi trenger for å realisere vårt potensial. Virksomheter som ikke utvikler den psykologiske kapitalen, vil heller ikke lykkes med digitalisering, skriver fagdirektør i Sopra Steria, Pål Voss

Vi er i en tid der endringene skjer raskt og kompleksiteten i utfordringene vi møter er store. Det betyr også at risikoen for å mislykkes er større enn noen gang. Paradokset er at desto større kompleksiteten og usikkerheten er, desto mer må vi eksperimentere.

Trygge rammer

Hvordan kan vi legge penger, tid og ressurser på de store investeringene uten at vi tester effekten og kvaliteten på det vi forsøker å utvikle? Prøving og feiling vil være en del av hverdagen for ledere og medarbeidere. Det krever trygghet – det krever psykologisk kapital.

Google har gjort målinger av hva psykologisk trygghet betyr for innovasjonsevnen. De viste at grupper med høy psykologisk trygghet leverer langt over målsetting, sett i forhold til grupper med lav psykologisk trygghet.

Pål Voss i Sopra Steria

Mer for mindre

Spørsmålet er om vi er klare til å møte utfordringene som venter, eller om vi mangler innsikt og forståelse for hva psykologisk kapital er, hvilken funksjon den har og hvordan den bygges opp?

For privat sektor er det viktig å levere utbytte på investert kapital. I offentlig sektor handler det om å bruke skattekronene på en hensiktsmessig måte: det skal leveres mer med høyere kvalitet, for mindre. For å få dette til, må det legges til rette for innovasjon og nytenkning. Det krever et større handlingsrom og trygghet for prøving og feiling.

Myke ferdigheter som egen verdi

Skal vi lykkes med digitalisering må vi bygge den psykologiske kapitalen. Det betyr at vi må trene på å møte hverandre i situasjoner der den psykologiske kapitalen veksles inn og brukes til innovasjon av produkter, tjenester og arbeidsformer.

Vi må utforske og bygge relasjonelle ferdigheter som gjør oss robuste i møte med raske endringer og usikkerhet. Godt fundamentert trygghet, gir større rom for prøving og feiling. Til det trenger vi virksomhetens verdier. De må ikke forbli tomme ord på en plakat, men fylles med innhold og testes ut i praksis gjennom dilemmatrening.

Jack Ma sa det slik under Verdens Økonomiske Forum i 2018: «Det vi skal lære fremover er alt maskinene ikke gjør bedre enn oss. Det handler om myke ferdigheter som egne verdier – selvstendig tenkning – å bry oss om hverandre».

Endring blir kjernekompetanse

For å lykkes med digitale transformasjoner, må endringsarbeid og endringsledelse blir en kjernekompetanse. Vi trenger metodikken fra klassisk endringsledelse, men vi har et like stort behov for å utvikle den relasjonelle kompetansen.

Vi må tørre å bli personlige, uten å bli private. Vi må tørre å utfordre hverandre, uten å gjøre hverandre skamfulle fordi vi opplever å ikke strekke til. Vi må tørre å vise hvem vi er for hverandre, og forstå hvordan vi påvirker og blir påvirket. En virksomhet uten psykologisk kapital, er i realiteten konkurs.